Zabıta Hizmetleri

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve Kentin Esenlik ve Düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.

1. Gayri Sıhhi Müesseselerde;

İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
Vasfını koruyup korumadığı,
Hafta Tatili Ruhsatlarına,
Temizlik koşullarına,
İşyeri önü işgallerine,
Gürültü ve çevre kirliliğine,
Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,
 2-Kent içerisinde bulunan Sıhhi Müesseselerde;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Teftiş defteri,
Hafta tatili ruhsatlarına,
Sağlık Karnelere,
Vasfını koruyup korumadığı,
Etiketin olup olmadığı,
İşyerinin umumi temizliği,
Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
İşyeri önü işgalleri,
Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
Büfeler,karavanlar,simit camekanları,
Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,düzenin sağlanması
Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi,sonuçlandırılması,
Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,
3) Kasabamızda ana cadde, bulvar, meydan park ve mezarlıklarda;  

Seyyar satıcılık yapanlara,
Dilencilik yapanlara,
İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda  yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, özellikle toplu taşım, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
Kasaba  içerisinde özellikle toplu taşım,trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerle ilgili olarak;

1-Minibüs ve özel halk otobüslerinde,

Ruhsatlarına,
Güzergahlarına,
Kılık kıyafetlerine,
Müşteri ile ilişkilerine,
Araçlarında aksesuar ,radyo, teyp bulunduranlara,
Halk otobüslerinde  bilet vermeyenlere,
Durakta fazla bekleme yapanlara
Fazla yolcu alanlara,
Son durağa kadar, gitmeyerek kısa devre yapanlara,
Hatlarını belirten levhaları olmayanlara,
Cadde,meydan,bulvarlarda araçlarını yıkayanlara,
Araç içi döşeme vs. yırtık, kirli olanlara,
Bağırarak yolcu çağıranlara vb. konularda yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara davrananlara, 
2-Korsan olarak çalışan araçlara, 
3-Ticari taksiler, Taksi Dolmuşlar ve Servis araçları ruhsatlandırma ve denetimleri;


  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, Hıfzısıhha, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak, 
Nöbetçi Zabıta Amirliği

1.Cumartesi-Pazar ve saat 17.00’den sonra  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir.
2.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapar.
3.Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yaptırır.
4.Başkanlık Makamı'nın gece verdiği emirleri yerine getirir.
5.Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde, ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olur.
6.Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin, almış oldukları tedbirlere yardımcı olur.
7.Zabıta Dairesi Başkanlığının gece ve gündüz telsiz ve telefon muhaberatını yürütür.

 Belediyemiz  uhdesinde bulunan park ve bahçeler, düzenlenen yeşil alanların Nizam intizamını huzur ve sükunu  ,kirletilmesi , yangın , işgal ve her türlü tecavüze karşı,  tedbirleri almak,  park içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yapmak.


Belediyemiz sınırları  ile Mücavir alan içerisinde uygulanmakta olan Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği hükümleri gereğince;

Kaldırım ve yol üstüne direkli tabelalar,
Bina cephelerindeki askılı tabelaları,
Bina cephelerindeki ışıksız reklam tabelaları,
Çatı reklamlar,
Sağır duvar reklamları,
Boş alan ve arsaların çevrilmesi,
Boş alan ve arsalarda reklamlar,
Elektrik direklerindeki reklamlar,
Kent içerisinde izin verilen yerlerdeki bez afişler,
Yasak yerlere asılan bez afişler,
Kamu tesisleri , özel tesislere yapıştırılan afişler,
Hava şişirilmiş reklam balonlar vb. Konularda yapılan denetimlerde, mevzuat ve kararlar aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır,
Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi sonuçlandırılması vb. Konularda yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara, gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.